2-vejs sms betingelser

2-vejs sms løsninger kan bestilles, med eller uden, en Heyloyalty konto. Kunden behøver således ikke nødvendigvis have adgang til en Heyloyalty konto, for at kunne benytte en 2-vejs sms løsning.

Nærværende betingelser er kun gældende i forbindelse med kundens bestilling af 2-vejs sms ved Heyloyalty. Ved bestilling af andre Heyloyalty produkter og services, henvises der til de øvrige forretningsbetingelser.


1. Serviceleverandøren

Heyloyalty ApS
Jens Baggesens Vej 47.
DK-8200 Aarhus N.
CVR. Nr. 29394458.

Herefter kaldet: Heyloyalty
 

2. Kunden

Er den person og virksomhed som har aflagt bestilling/ordre til Heyloyalty om oprettelse af en 2-vejs SMS løsning. Kunden skal inden levering af ydelsen, overfor Heyloyalty oplyse:

 • Virksomhedsnavn
 • Adresse
 • Post nr.
 • By
 • Land
 • CVR.nr
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Telefonnummer
 • E-mail

Herefter kaldet: Kunden
 

3. Servicebeskrivelse

Heyloyalty yder Kunden følgende service:

 • Opstart af 2-vejs sms konto
 • Applikationskode: 1272 (Kan kun benyttes af Danske mobilnumre)
 • Reservering af Keyword
 • Opsætning af kundens materiale til løsningen.
 • Administration 2-vejs løsning
 • Kunden levere alt indholdsmateriale til brug for løsningen.

3.1 Bestilling af 2-vejs sms til andre lande 

Priserne for 2-vejs sms løsninger varigere land for land. Skal Kunden benytte 2-vejs løsninger til andre lande end Danmark, retter kunden henvendelse til Heyloyalty, som herefter informerer Kunden om priser.

4. Administration af løsning

2-vejs løsningen administreres af Heyloyalty, Kunden kan derfor ikke umiddelbart tilgå den software hvorfra 2-vejs sms løsningen oprettes. Ønsker kunden adgang til løsningen, kan der laves særskilt aftale herom.

5. Ny-ordre og ændring af eksisterende løsning

I tilfælde af at kunden ønsker at udvide sin løsning eller få foretaget ændringer til eksisterende løsninger, retter Kunden henvendelse til Heyloyalty, som herefter udfører Kundens ordre.
Prisen herfor aftales mellem parterne inden eksekvering af ordre.

6. Forbrugsopgørelse

Ved indgangen til en ny måned opgøres kundens forbrug for den forrige måned, hvorefter Heyloyalty fakturerer Kunden for de anvendte og bestilte services og forbrug, som f.eks. sms forbrug, keywords, Subkeywords m.v. Det pågældende forbrug i forbindelse med løsningen vil ikke fremgå af Kundens evt. Heyloyalty konto.

7. Aftalens ikrafttrædelse og ophør

Aftalen træder i kraft, når kunden accepterer tilsendte priser og nærværende betingelser.
Aftalen bekræftes ved accept via e-mail.

Aftalen er uopsigelig den første måned, derefter kan aftalen opsiges skriftligt med en måneds varsel af begge parter. Opsiges en aftalen f.eks. den 15 marts - løber aftalen til og med den 30. april.

8. Betaling og -betingelser

Heyloyaltys betalingsbetingelserne er Netto 8 dage. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, betales morarente efter renteloven fra forfaldstidspunktet tillige med eventuel rykkergebyr.

Ved manglerne betaling, kan Heyloyalty uden varsling og med øjeblikkelig virkning, lukke for Kundens løsning. 

9. Priser og varsling af prisændringer

Priser tilsendes kunden særskilt, sammen med nærværende betingelser.
Eventuelle prisændringer kan rettidigt varsles til kunden med 48 timers varsel.

10. Levering

Levering af servicen anses for sket, når 2-vejs SMS kontoen for Kunden er oprettet.

11. Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at overholde de enkelte landes rammeaftaler for udsendelse af 2-vejs sms, sms beskeder m.v. herunder at indholdet er lovligt. Såfremt beskeder skal sendes til udenlandske telesystemer er kunden ligeledes forpligtet til at overholde reglerne herfor, samt at indholdet i henhold til disse landes lovgivning er lovlig. Endvidere er Heyloyalty ikke forpligtet til at sende beskeder til modtagere, der ikke ønsker at modtage sms beskeder.
Kunden er forpligtet til at indhente information om disse forholdsregler.
Kunden har pligt at indberette evt. serviceudfald til Heyloyalty.
Kunden er forpligtet til at teste 2-vejs løsningen - inden Kunden tager løsningen i brug.

12. Kundeservice og support

Kundeservice og support kan opnås via telefon 87 300 333.
Mandag til torsdag:              8.30 – 16.00
Fredag:                               8.30 – 15.00

13. Heyloyaltys forpligtelser

Heyloyalty garanterer en oppetid og tilgængelighed til telenettet på 99,9% målt over 365/366 dage om året. Ved oppetid forstås, at kundens 2-vejs SMS løsning kører driftsmæssigt stabilt og uden større forsinkelser. I oppetidsgarantien fraregnes forhold hos kunden, modtagere, samt strømudfald og generelle udfald og varslet driftsarbejde i telenettet.
Såfremt Heyloyalty ikke kan opretholde oppetiden, meddeles dette til kunden.

14. Heyloyaltys ansvar i øvrigt

Heyloyalty kan ikke holdes ansvarlig i force majeure situationer. Overholdes de afgivne oppetidsgarantier ikke, er kunden berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt Heyloyalty ikke indenfor 30 dage kan tilbyde tilsvarende erstatningsprodukt.
Heyloyalty er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab (både direkte og indirekte) hos kunden, uanset årsag.

15. Ændring af nærværende betingelser

Nærværende betingelser for kan af Heyloyalty ændres uden varsel, og med øjeblikkelig virkning.