Segmenter

Segmentering i Heyloyalty kan bruges til at begrænse udsendelsen af en kampagne eller autoresponder (både e-mail og sms) til en specifik udvalgt gruppe af modtagere på din liste. Med segmentering kan du målrette kommunikationen til præcis de medlemmer, du ønsker at ramme. 

Du kan både oprette segmenter på din liste og via kampagneopsætningen. Her guider vi dig til at gøre det via listen. Men princippet er i store træk det samme ved kampagneopsætningen, bortset fra at du ikke har mulighed for selv at navngive segmentet.

 1. Vælg ’Lister’ i topmenuen.
   
 2. Klik ind på den liste, hvor du ønsker at oprette segmenter.
   
 3. Klik på knappen ’Segmentering’ øverst til højre, og vælg ’Opret nyt segment’.


   
 4. Her skal du først tage stilling til, om segmenteringskriterierne skal ’Alle’ eller ’En’ af følgende kriterier, du om lidt opsætter. Dvs. du skal vælge, om medlemmerne skal opfylde ’alle’ de kriterier, du om lidt definerer, eller om de blot skal opfylde ét af dem for at blive en del af segmentet.    
 5. I ’Vælg felt’ skal du definere, hvilke kriterier du vil segmentere efter. Du kan både segmentere på baggrund af de oplysninger, du indhenter fra dine medlemmer (dvs. de felter, du har knyttet til din liste), og derudover kan du segmentere ud fra nogle data, som Heyloyalty opsamler. Se længere nede for beskrivelse af disse segmenteringskriterier. 
   
 6. Når du har valgt et felt, vil der dukke et nyt felt op, hvor du skal vælge ’operator’. Her skal du vælge, hvordan modtageren opfylder kriteriet. Mulighederne vil afhænge af feltet, du valgte før. 


   
 7. Hvis operatoren er relateret til en bestemt tekst eller dato, vil der komme et nyt felt, hvor du skal vælge en specifik mulighed. 
   
 8. Klikker du på plusset (+), kan du tilføje flere kriterier. Trykker du på minus-knappen (-), sletter du et kriterium igen.
   
 9. Tryk ’Anvend’, når du har oprettet og indstillet de kriterier, du vil.


   

 10. Herefter har du flere muligheder.

  •    10A: Tryk ’Gem’ og navngiv segmentet, hvis du vil gøre brug af segmentet senere eller til en kampagne. 

  •    10B: Vælg ’Rediger’, hvis du vil ændre segmenteringskriterierne for det pågældende segment.

  •    10C: Hvis du ikke vil gemme segmentet, klikker du ’Nulstil segment’

  •    10D: Klik på ’Import/Eksport’, hvis du vil eksportere segmentet. Læs mere om eksport her. 


 ’Medlemsoversigten’ kan du se dine segmenter under ’Segmentering’.

Klik på segmentet for at få det vist, klik på blyanten for at redigere segmentet eller klik på x’et for at slette det. 

Standard-segmenteringsfelter

Nedenfor får du en beskrivelse af, hvad de forskellige standard-segmenteringsfelter betyder, og hvordan de kan anvendes. Bemærk: Det er ikke sikkert, at alle segmenteringsmulighederne herunder er synlige for dig. Det afhænger af, hvilke felter du valgte, da du oprettede din liste.

 • 'Alder': Hvis du har oprettet et felt til fødselsdag under din liste, er det muligt at segmentere på dine medlemmers alder. Her har du mulighed for at vælge ”Magen til” fx 40. Så får du alle dine 40-årige medlemmer. Vælger du ”Ikke magen til”, udvælger du alle bortset fra dem på 40. Så kan du vælge ”Større end” eller ”Mindre end”, som betyder, at du kan vælge henholdsvis alle dem som er større end 40 (dvs. her ældre end 40 år), eller alle dem som er mindre end 40. Vælger du ”Større end eller magen til” eller ”Mindre end eller magen til”, er princippet det samme, bortset fra at det valgte tal (her 40) tæller med i segmentet. Med denne segmenteringsmulighed har du altså mulighed for fx at opstille aldersintervaller ved fx at vælge, at du kun vil sende ud til alle med en alder ”Større end eller magen til” 30 og medlemmer med en alder, der er ”Mindre end eller magen til” 40. På den måde får du et segment, hvor du kan udsende til alle dine medlemmer mellem 30 og 40 år. Du kan også vælge ’Dag & måned’ og på den måde segmentere medlemmerne efter en specifik fødselsdagsdato. 
   
 • ’Autorespondere’: Denne drejer sig om de automatiske beskeder, du eventuelt har sendt ud. Her kan du segmentere på dem, der har modtaget din kampagne (’Er modtaget’), eller du kan prøve at sende ud igen til dem, der ikke har modtaget (’Er ikke modtaget’). Du kan ramme dem, der har åbnet eller ikke har åbnet din kampagne (’Er åbnet’/’Er ikke åbnet’), eller segmentere efter, om medlemmet har klikket (’Er klikket’) eller ej (’Er ikke klikket’) i den pågældende autoresponder.
   
 • ’Kampagner’: Denne er ligesom ovenstående bare med kampagner i stedet for autoresponders. Her segmenterer du efter, om en specifik kampagne ’Er modtaget’, ’Er ikke modtaget’, eller du kan segmentere efter dem, der ’Er åbnet’ eller ’Er ikke åbnet’. Du kan også udvælge de medlemmer, der har klikket (’Er klikket’) eller ikke klikket (’Er ikke klikket’) i kampagnerne.
   
 • ’Oprettet’: Dette segmenteringsfelt henviser til den dato, som medlemmet er blevet oprettet. Vælger du ’Større end’, segmenterer du på alle medlemmer, der er oprettet efter den valgte dato. Det samme gør sig gældende i ’Større end eller magen til’, men her er det inklusiv den valgte dato (fx fra og med d. 28-02-2014). I ’Mindre end’ udvælger du dem, der har tilmeldt sig før den valgte dato. Det samme gør du i ’Mindre end eller magen til’, men her er det også inklusiv den valgte dato (fx før og med d. 28-02-2014).
   
 • ’Åben rate’: Her segmenterer du efter, om medlemmerne åbner dine kampagner eller ej ud fra procenter. Skriv det ønskede procenttal i boksen til højre (uden %). Det kunne fx være ’50’. I ’Magen til’ segmenterer du så på alle, der har åbnet 50 % af dine kampagner, i ’Ikke magen til’ udvælger du dem, der har åbnet både under og over de 50 %. Vælger du ’Større end’, er det alle medlemmer, der har åbnet over 50 %. Det samme er gældende for ’Større end eller magen til’, bortset fra at det er inklusiv dem, der har åbnet nøjagtig 50 %. ’Mindre end’ er alle dem, der har åbnet under de 50 %, mens ’Mindre end eller magen til’ inkluderer medlemmer på listen med en åbningsrate på 50 % og derunder.
   
 • ’Sendte e-mails’ og ’Sendte sms’er’: Her segmenterer du på, hvor mange kampagner du har sendt til dine medlemmer. Skriv tallet i boksen til højre. Det kunne fx være ’10’. Vælger du så ’Magen til’, får du alle dem, der har modtaget præcis 10 kampagner. I ’Ikke magen til’ er det alle dem, der har modtaget alt andet end 10 kampagner. ’Større end’ drejer sig om alt over 10, det samme er gældende for ’Større end eller magen til’ bortset fra, at du også får de medlemmer, der har præcis modtaget 10. ’Mindre end’ er alle dem under 10 modtagne kampagner, mens ’Mindre end eller magen til’ også inkluderer dem, der har modtaget 10 og derunder.
   
 • ’Status e-mail’: Dette drejer sig om, om dine e-mails når frem til medlemmet. Vælger du ’Har valgt’ og ’Aktiv’, segmenterer du på alle dem, hvis e-mail-adresse er aktiv (dvs. de modtager dine e-mails). Skifter du til ’Har ikke valgt’, udvælger du alle andre, der af forskellige årsager ikke har modtaget noget. Ved ’Har valgt’ og ’Soft bounce’ plukker du dem ud, hvortil dine e-mails ikke er nået frem (pga. en midlertidig fejl, fx en fyldt indbakke). Ændrer du det til ’Har ikke valgt’, er det alle andre end dem, hvortil dine e-mails er soft bouncet. Ved ’Har valgt’ og ’Hard bounce’ udvælger du dem, som ikke modtager dine e-mails (pga. en permanent fejl, fx en lukket e-mailadresse). Skifter du til ’Har ikke valgt’, er det alle andre end dem, hvortil dine e-mails er hard bouncet (dette er i øvrigt en god mulighed for at få ryddet op i eller opdateret din liste, da du ligeså godt kan få sorteret hard bounces væk fra listen, fordi det er – og fortsætter med at være - umuligt at sende e-mails til dem). Ved ’Har valgt’ og ’Spam klage’ plukker du de medlemmer ud, hvor dine e-mails er røget i deres spamfilter. Ændrer du det til ’Har ikke valgt’, er de alle dem, der ikke opfatter din e-mail som spam.
   
 • ’Status mobil’: Her drejer det sig om, om dine sms’er når frem til medlemmet. Ved ’Har valgt’ og ’Aktiv’ segmenterer du på alle dem, hvis mobilnummer er aktiv (de modtager dine sms’er). Skifter du til ’Har ikke valgt’, udvælger du alle andre, der ikke har modtaget noget. Ved ’Har valgt’ og ’Bounce’ plukker du dem ud, der af forskellige årsager ikke modtager dine sms’er. Skifter du til ’Har ikke valgt’, udvælger du de medlemmer, hvortil sms’erne ikke er bouncet.
   
 • ’Opdateret’: Udgangspunktet for dette segmenteringsfelt er den dato, hvor det enkelte medlem har opdateret sine oplysninger. Du kan vælge ’Større end’, hvormed du udvælger de medlemmer, der er opdateret efter den valgte dato. Det er samme princip i ’Større end eller mangen til’, men her er det inklusiv datoen (fx fra og med d. 01-03-2014). I ’Mindre end’ er det lige omvendt, fordi du her udvælger medlemmer, der har tilmeldt sig før den valgte dato, og det gør du også i ’Mindre end eller mangen til’, men forskellen er, at det er inklusiv den valgte dato.
   
 • ’E-mail’: Vælg at segmentere på medlemmernes e-mailadresse. Hvis du vælger ’Magen til’, segmenterer du efter dem, der har præcis den e-mail-adresse. Eller du kan omvendt vælge ’Ikke magen til’ – så får du et segment med alle, der IKKE har den pågældende e-mail-adresse. Du kan også segmentere på e-mails, der ’Starter med’ eller ’Slutter med’ (fx ”Hans” eller ”.dk”). Du kan vælge ’Indeholder’ eller ’Indeholder ikke'(fx ”hotmail”), og i de sidste felter, ’Er tom’/’Er ikke tom’, indikerer du, hvorvidt du har medlemmets e-mailadresse. Så kan du, hvis du har deres mobilnumre, sende en sms ud, hvori du fx beder om deres e-mail.
   
 • ’Fornavn’ og ’Efternavn’: Når du vil segmentere på medlemmernes fornavne/efternavne, kan du fx vælge at plukke alle ud fra listen, der: hedder ”Maria” (’Magen til’); hedder alt andet end ”Maria”(’Ikke magen til’); starter med ”M” (’Starter med’); slutter med ”e” (’Slutter med’); eller har eller ikke har ”M” i deres navn (’Indeholder’/’Indeholder ikke’). I de sidste felter ’Er tom’/’Er ikke tom’, indikerer du, hvorvidt du har medlemmets navn eller ej. Så kan du fx udvælge alle dem på listen, du ikke har navnet på.
   
 • ’Mobilnummer: Hvis du skriver et nummer i boksen til højre og vælger ’Magen til’, kan du vælge alle på listen med det mobilnummer (sandsynligvis er det kun ét medlem, hvis du har valgt, at listen ikke må dubletter, og mobilnumre er det unikke felt). Hvis du vælger ’Ikke magen til’, udvælger du alle, der ikke har det nummer. Du kan også vælge et nummer, der ’Starter med’ eller ’Slutter med’ et bestemt tal, og du kan vælge ’Indeholder’ og ’Indeholder ikke’ et bestemt tal. Ved ’Er tom’ udvælger du dem, der ikke har skrevet mobilnummer, og ved ’Er ikke tom’ alle dem, der har skrevet et nummer.
   
 • ’Køn’: Vælg fx at plukke alle mændene på listen ud ved at vælge ’Har valgt’ og ’Mand’ – og omvendt ved ’Kvinder’. Vælger du ’Har ikke valgt’ og ’Mand’, sender du ud til alle kvinderne og til de, der eventuelt ikke har opgivet deres køn – og igen omvendt ved ’Kvinder’.
   
 • ’Fødselsdato’: Her kan du segmentere på dine medlemmers fødselsdag. Du kan vælge alle, der er født efter den dato, du vælger i feltet (’Større end’) – Det samme gælder for ’Større end eller magen til’, men her er det inklusiv den valgte dato. Du kan vælge alle, der er født før en bestemt dato (’Mindre end’) – Det kan du også i ’Mindre end eller magen til’, men her er det også inklusiv den dato, du vælger.
   
 • ’Adresse’: Skriv den ønskede adresse i boksen til højre. Vælger du så ’Magen til’, får du alle dem på den pågældende adresse. I ’Ikke magen til’ er det alle dem, der ikke har den adresse. Du kan også segmentere på en adresse, der ’Starter med’/’Slutter med’ det skrevne eller ’Indeholder’/’Indeholder ikke’ dele af en adresse. I ’Er tom’ udvælger du dem, der ikke har opgivet nogen adresse, og ved ’Er ikke tom’ alle dem, der har oplyst adresse.
   
 • ’Postnummer’ og ’By’: Her kan du segmentere på medlemmernes geografiske placering ved at skrive et postnr./by i boksen til højre. Hvis du fx skriver ’8000’ eller ’Aarhus’, kan du plukke dem ud, der bor der (’Magen til’), eller dem, der ikke bor der (’Ikke magen til’). Du kan skrive starten/slutningen af et postnr./en by og udvælge dem, der ’Starter med’ eller ’Slutter med’ det angivne. Du kan også skrive dele af et postnr./en by og vælge dem, der har postnr./by, som ’Indeholder’/’Indeholder ikke’ det angivne. I ’Er tom’ udvælger du dem, der ikke har opgivet noget postnr./by, og ved ’Er ikke tom’ alle dem, der har oplyst det.
   
 • ’Land’: I dropdown-menuen finder du alle lande. Vælg det af dem, du ønsker at segmentere på – det kunne fx være ’Danmark’. Vælger du så ’Har valgt’, plukker du alle på listen, der er bosiddende i DK ud til dit nye segment. Ved ’Har ikke valgt’ er det alle andre end dem, der har angivet DK som deres land. Samme princip er gældende ved alle de andre lande.
   
 • ’Reference’: Måske har du oprettet et medlemsnummer på dine medlemmer, så skriver du tallet (eller noget af det) i boksen til højre. Du kan så segmentere på alle med tal, der er ’Magen til’ eller ’Ikke magen til’. Du kan udvælge dem, hvis medlemsnummer ’Starter med’ eller ’Slutter med’ tallet. Du kan også plukke medlemmer ud, hvis tal ’Indeholder’/’Indeholder ikke’ det angivne. Vælger du ’Er tom’, er det dem, der ikke har nogen reference – og modsat ved ’Er ikke tom’.
   
 • ’Butik’: De butikker, som du har oprettet, vil være synlige i boksen til højre. Hvis du vælger den ønskede butik og ’Har valgt’, udvælger du de medlemmer, der har valgt den butik. Ved ’Har ikke valgt’ er det dem, der har angivet en anden butik end den, du har valgt i boksen. Du kan også vælge ’har valgt én af’, hvor du har mulighed for at angive mere end én butik. Så får du et segment med medlemmer, som har valgt én af de angivne butikker. Vælger du ’Er ikke tom’, får du alle de medlemmer på din liste, som har udfyldt feltet ’Butik’. 

Øvrige segmenteringsfelter

Derudover kan der være øvrige segmenteringsfelter/-kriterier, hvis du selv har oprettet felter på din liste. 


 


Nedenfor finder du en beskrivelse af de forskellige segmenteringsmuligheder, du har, afhængig af hvilken type feltet har.

 • ’Enkeltvalgsmulighed’ og ’Flervalgsmulighed’: Har du fx oprettet et felt, der hedder ’Interesser’ og givet medlemmet valgmulighederne ’Løb’, ’Cykling’ og ’Fitness’, kan du vælge ’Har valgt’ og fx ’Løb’, og alle dem, der har valgt ’Løb’ som deres interesse, plukkes ud af din nuværende liste. Du kan også vælge ’Har ikke valgt’ og så fx ’Cykling’, og alle dem, der ikke har valgt ’Cykling’, udvælger du i stedet. Ved ’Flervalgsmulighed’ kan du desuden vælge ’Har valgt én af’ og fx udvælge de medlemmer, som har valgt ’Løb’, og medlemmer, som har valgt ’Cykling. Hvis du vælger ”Er ikke tom”, står du et segment bestående af alle dem, som har udfyldt feltet.
   
 • ’Ja/Nej’: Har du stillet medlemmerne et spørgsmål, som de kan svare ja eller nej til, kan du vælge ’Magen til’ og fx ’Ja’ og alle, der har svaret ja til spørgsmålet, plukkes ud af din nuværende liste. Omvendt kan du fx vælge ’Ikke magen til’ og så ’Ja’, og alle andre end ja-sigerne udvælges. Du kan selvfølgelig også segmentere på ’Nej’. Vælger du ’Er ikke tom’, udvælger du alle dem, som har udfyldt feltet. 
   
 • ’Dato’: Har du bedt medlemmet om en bestemt dato, kan du segmentere på en dato, der er ’Større end’ den valgte eller ’Større end eller magen til’(inklusiv startdatoen). Du kan også segmentere på datoer, der er ’Mindre end’ den valgte eller ’Mindre end eller magen til’ (inklusiv startdatoen). Vælger du ’Er ikke tom’, udvælger du alle dem, som har udfyldt feltet.
   
 • ’Nummer’: Du har måske bedt om medlemmets skostørrelse og kan her segmentere på numre, der er ’Magen til’ et specifikt nummer, som du selv skriver i det efterfølgende felt eller ’Ikke magen til’ det skrevne nummer. Du kan også segmentere på numre, der er ’Større end’, ’Større end eller magen til’ (inkl. dit skrevne nr.), ’Mindre end’ eller ’Mindre end eller magen til’(inkl. dit skrevne nr.). Og ved ’Er ikke tom’ kan du segmentere efter dem, som har udfyldt feltet. 
   
 • ’Tekst’: Du kan segmentere på en tekst, som du selv skriver i det efterfølgende felt. Det kunne fx være ’blå’. Så vælger du enten at segmentere på alle, der er ’Magen til’ blå, ’Ikke magen til’, ’Starter med’ eller ’Slutter med’ blå (fx blågrøn eller mørkeblå). Måske nogle medlemmer har flere yndlingsfarver, så kan du segmentere på alle dem, der ’Indeholder’ eller ’Indeholder ikke’ blå. Du kan også vælge at plukke alle dem ud, der ikke har skrevet noget (’Er tom’), eller dem, der har skrevet noget (’Er ikke tom’).

Next entry: Permission reminder

Previous entry: Eksporter medlemmer/lister